Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Usługi z zakresu finansów

Więcej szczegółów o generatorze not księgowych.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później z reguły stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością czy niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]