Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Branża prawna Usługi z zakresu finansów

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.